ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΡΗ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΡΗ 

Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση για την τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών σε περιοχή πλησίον του φράγματος Κούρρη της κοινότητας Άλασσας.

Με βάση την εν λόγω απόφαση γίνεται ανάκληση και διορθώνεται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2008.

Σε ανακοίνωσή του το ΕΤΕΚ υπενθυμίζει ότι με την  απόφαση του 2008 τροποποιήθηκε η Ζώνη Προστασίας (Z3ΠΤ) του νερού του φράγματος Κούρρη με την αναθεώρηση της Δήλωσης Πολιτικής και την αναβάθμιση του συντελεστή δόμησης σε ζώνες που επέτρεπαν τη δημιουργία οικιστικών και παραθεριστικών αναπτύξεων.

«Σημειώνεται ότι η απόφαση του 2008 προκάλεσε την έκπληξη και την άμεση αντίδραση του Επιμελητηρίου αφού αγνοούσε παντελώς, αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των πολιτών και αφετέρου τις πολύχρονες διαβουλεύσεις και συζητήσεις για τον καθορισμό της υπό αναφορά ζώνης προστασίας με την ολοκλήρωση του φράγματος,  στην απουσία μάλιστα υποστηρικτικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των υδάτινων πόρων η οποία θεσπίστηκε πολύ αργότερα», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι ως αποτέλεσμα της εσφαλμένης απόφασης του 2008, ιδιωτική εταιρεία υπέβαλε αίτηση για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας υλοποίησης ενιαίας μικτής ανάπτυξης σε περιοχή που θα έπρεπε να χαρακτηριζόταν ως ζώνη προστασίας του φράγματος Κούρρη. Το ΕΤΕΚ κατά την εξέταση της αίτησης στην Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αντέδρασε και κατέθεσε την ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό του, αφού κρίθηκε ότι σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επηρεασμού της δημόσιας υγείας με κύριες ρυπογόνες πηγές την πιθανή μόλυνση από τα αστικά λύματα καθώς και από τα όμβρια ύδατα που θα ρέουν από τον χώρο της ανάπτυξης προς τον ταμιευτήρα του φράγματος.

 

Το ΕΤΕΚ επισήμανε επίσης, όπως αναφέρει, ότι η προστασία του σημαντικότερου φράγματος το οποίο κατασκευάστηκε για να υπάρξει επάρκεια νερού για τον τόπο μας θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και επιβάλλεται να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο αφού από αυτό προμηθεύεται νερό στο 75% του πληθυσμού της ελεύθερης Κύπρου.

 

Επί της ευκαιρίας το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι με την πρόσφατη απόφαση ανατρέπεται το κατεστημένο της αποφυγής ανάκλησης λανθασμένων πολεοδομικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα το ΕΤΕΚ αναμένει από την πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία να συνεχίσουν την πρακτική αυτή σε περιπτώσεις λανθασμένων αποφάσεων (ακόμα και αν βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης) που αποδεδειγμένα επηρεάζουν άμεσα την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

 «Η πολιτεία αναγνωρίζει» 

 

Ιδιαίτερα σημαντική και θετική είναι η απόφαση ανάκλησης της τροποποίησης των πολεοδομικών ζωνών και επέκτασης των ορίων ανάπτυξης στην κοινότητα Άλασσα της επαρχίας Λεμεσού, εντός της λεκάνης απορροής και της κοντινής ζώνης προστασίας του φράγματος πόσιμου νερού Κούρρη, αναφέρει σε ανακοίνωση η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ).

Η ΟΠΟΚ θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο «η πολιτεία αναγνωρίζει και αποδεικνύει έμπρακτα ότι το περιβάλλον, η δημόσια υγεία, η επάρκεια σε πόσιμο νερό και το δημόσιο συμφέρον δεν πρέπει να θυσιάζονται στο βωμό της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης και του ιδιωτικού κέρδους».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι οι πολεοδομικές ζώνες εφάπτονται με τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Κοιλάδα Λιμνάτη, σημειώνοντας ότι η δημιουργία ζωνών προστασίας για τα φράγματα ύδρευσης “αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία απορρέει από το περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εναρμονιστική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας”.

Η ΟΠΟΚ αναφέρει ακόμη πως η ιδανική ζώνη προστασίας ενός φράγματος ύδρευσης είναι ολόκληρη η λεκάνη απορροής του, καθότι οποιοσδήποτε ρύπος εντός της λεκάνης απορροής έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί, κυρίως διαμέσου της κίνησης των όμβριων υδάτων αλλά και μέσω της κίνησης των υπόγειων υδάτων, προς το φράγμα πόσιμου νερού. Ωστόσο, εξηγεί, λόγω της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνουν οι λεκάνες απορροής των φραγμάτων ύδρευσης στην Κύπρο και επειδή η πλήρης προστασία ολόκληρων των λεκάνων απορροής είναι πρακτικά ανέφικτη, προτάθηκε ο καθορισμός τριών ζωνών προστασίας: (1) της Ευρύτερης Ζώνης Προστασίας (ΕΖΠ), (2) της Κοντινής Ζώνης Προστασίας (ΚΖΠ) και (3) της Άμεσης Ζώνης Προστασίας (ΑΖΠ).

Σημειώνει επίσης πως υπάρχουν αρκετές, μεγάλες και κατάλληλες ανεκμετάλλευτες εκτάσεις γης στα καθορισμένα όρια ανάπτυξης, για τη χωροθέτηση και ανέγερση εξειδικευμένων αναπτύξεων και οι εξειδικευμένες αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας δεν πρέπει να χωροθετούνται εντός ή/και πλησίον περιβαλλοντικά ευαίσθητων και προστατευόμενων περιοχών, έτσι ώστε να μην διακινδυνεύουμε, έστω και κατά το ελάχιστο, να θέσουμε σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία ή/και να αφήσουμε τον τόπο χωρίς πόσιμο νερό.

 

2 συνημμένα

 

 

Share this post