Ξεκινά η μεταφορά ελαστικών

Ξεκινά η μεταφορά ελαστικών

Η εταιρεία Τσιμεντοποιεία Βασιλικού Λτδ ζήτησε και πήρε έγκριση, υπό όρους, από το Τμήμα Περιβάλλοντος για επέκταση της υφιστάμενης υπαίθριας αποθήκης ελαστικών και άλλων στερεών αποβλήτων στο Μαρί, η οποία θα «φιλοξενήσει» τους χιλιάδες τόνους ελαστικών που βρίσκονται σκορπισμένοι στην ύπαιθρο.  H εν λόγω επέκταση βρίσκεται στην κοινότητα Καλαβασού και το έργο εξετάστηκε στις 29/08/2017 στην Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το έργο αφορά την επέκταση υφιστάμενου αδειοδοτημένου αποθηκευτικού χώρου που χρησιμοποιείται ήδη για παραλαβή και αποθήκευση παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων και άλλων υλικών. Στο νέο χώρο επιπρόσθετα θα αποθηκεύονται και τα εξής απόβλητα: ξύλινες συσκευασίες γυάλινες συσκευασίες, πλαστικά, ξύλο-γυαλί-πλαστικό από κατασκευές-κατεδαφίσεις, χαρτί- ξύλο-πλαστικό από μηχανική κατεργασία αποβλήτων, υφαντικές ύλες, γυαλιά από δημοτικά απόβλητα, ξύλο που περιέχει εμποτισμένες ουσίες και ογκώδη δημοτικά απόβλητα. Ο υφιστάμενος χώρος με έκταση 33000 τετραγωνικά μέτρα αποτελείται από περιφραγμένο αποθηκευτικό χώρο, μικρό κτίριο για προσωπικό και δεξαμενές αποθήκευσης νερού και σύστημα πυρόσβεσης. Η επέκταση που θα δημιουργηθεί στα γειτονικά τεμάχια και θα αποτελείται από επιπλέον περιφραγμένο αποθηκευτικό χώρο και σύστημα πυρόσβεσης. Ο επιπλέον αποθηκευτικός χώρος θα περιλαμβάνει 3 τεμάχια εντός λατομικής ζώνης με έκταση 51172 τετραγωνικά μέτρα. Στο τεμάχιο γης που θα εκτελεστεί το έργο αποτελεί τον πυθμένα εξοφλημένης εξόρυξης και δεν υπάρχει βλάστηση.

Σύμφωνα με τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει ετοιμαστεί, δεν αναμένονται άχρηστα αδρανή υλικά από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Το πόσιμο νερό θα μεταφέρεται με μπουκάλες από το εργοστάσιο της εταιρείας, ενώ για σκοπούς ραντίσματος και πυρόσβεσης θα λαμβάνεται από τη λίμνη εντός του λατομικού χώρου.

Η εταιρεία αναφέρει πως σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου βορειοδυτικά του τεμαχίου υπάρχει η Ζώνη Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Natura με την ονομασία «Περιοχή Ασγάτας».

Οι επιπτώσεις

O παραγόμενος θόρυβος δεν αναμένεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο παραγόμενο από την ήδη υπάρχουσα λατομική δραστηριότητα που υπάρχει στο χώρο, καθώς δεν υπάρχουν κατασκευαστικές εργασίες. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι αιτούμενος χώρος βρίσκεται σε απόσταση 2,5 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή. Κατά τη λειτουργία του έργου οι επιπτώσεις κρίνονται αμελητέες αφού οι εκπομπές αέριων ρύπων που θα παράγονται από την διακίνηση των οχημάτων είναι πολύ μικρές. Ακόμα, για την εξάλειψη του κινδύνου πυρκαγιάς ,θα υπάρχει πάντοτε φύλαξη είτε από προσωπικό της εταιρείας είτε από εταιρεία φύλαξης και ανεπτυγμένο δίκτυο πυρόσβεσης και συνεχής έλεγχος του χώρου. Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά την διαμόρφωση της θέσης της έλαβε στα υπόψη την ΠΕΕΠ, τις θέσεις των μελών της επιτροπής, και όλων των εμπλεκόμενων αρχών και ενδιαφερομένων κοινοτήτων.

Share this post