Μαζί Μπορούμε

Μαζί Μπορούμε

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ

Στους σχεδιασμούς που εισάγονται με επίκεντρο την περιβαλλοντική διάσταση μέσα στις παραμέτρους της κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, η ανεξάρτητη μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΣΠΙΔΑ», αισθάνθηκε την υποχρέωση να συμβάλει ενεργά με δραστηριότητες που θα έχουν όφελος το κοινωνικό σύνολο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επενδύοντας στον συνδυασμό της αποτρεπτικής δυνατότητας και προληπτικής δυνατότητας στοιχείων που θα εξασφαλίσουν την ευρυθμία και δημόσια ωφέλεια, αφουγκραζόμενοι παράλληλα το αύριο μέσα στον παλμό της σημερινής κοινωνίας, η οργάνωσή μας προχώρησε στο τολμηρό εγχείρημα της έκδοσης ενός μηνιαίου εντύπου υπό τον τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΣΠΙΔΑ, Άνθρωπος και Περιβάλλον». Η εκτύπωση του φύλλου αυτού, ως πρώτο του είδους του στα πλαίσια των Μ.Μ.Ε, στόχο έχει να ανατρέξει στις πηγές πληροφόρησης και ενημέρωσης του πολίτη αλλά και να παρουσιάζει και να προβάλλει την στρατηγική πολιτική που υιοθετείται για την προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας νέα διάσταση και πλατύτερη έννοια στην κοινωνική πολιτική, με έμφαση στους τομείς που αφορούν τον πολίτη, στους ρυθμούς ανάπτυξης συναρτώμενους με την ερμηνεία των όρων για την περιβαλλοντική ανάπλαση, αλλά και δικαιωμάτων του ως μέρος της αειφόρου ανάπτυξης.


Η Πράσινη Ασπίδα έχει θέσει ως στόχους της την:

Ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και εθελοντική συμμετοχή του κοινού και κυρίως των νέων σε δράσεις που οδηγούν σε αλλαγή της συμπεριφοράς και του καθημερινού τρόπου ζωής. Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων συμβολικού αλλά και ουσιαστικού χαρακτήρα, όπως καθαρισμοί θαλάσσιων ακτών, ποταμών, λιμνών και κοινοχρήστων χώρων, αστικών κέντρων ή κοινοτήτων.

Συμβολή στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης με παροχή πληροφοριών, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις για όλα τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Μελέτη και διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης για την επιμόρφωση του κοινού και κυρίως των νέων, σε θέματα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και ανάπτυξης.

Πληροφόρηση σχετικά με οικολογικά ή φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα καθώς και υπηρεσίες δραστηριότητες και προγράμματα οικολογικής φιλοσοφίας.


Συμπληρώνοντας την αίτηση μέλους και αποστέλλοντας μας 50 Eυρώ στα κεντρικά μας γραφεία, η οργάνωσή μας θα σας αποστέλλει κάθε μήνα την εφημερίδα, στη Κύπρο ή το εξωτερικό, ώστε με την δική σας συνδρομή να υλοποιήσουμε αυτή την σημαντική προσφορά προς την κοινωνία μας. Ο αέρας που αναπνέουμε είναι κοινός, όπως κοινή πρέπει να είναι και η προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να σεβαστεί το Περιβάλλον.

Share this post